Capoeira Angola

Capoeira Angola

FICA Compostela – CECA Vigo

31882795_862832837233536_2242762459465121792_n.jpg

máis info sobre o grupo Fica (Santiago de Compostela)

máis info sobre o grupo Ceca (Vigo)

No BateBatuke teremos unha mostra de Capoeira Angola na que participarán en conxunto os grupos Fica e Ceca, os dous grupos de Capoeira Angola en Galicia situados en Santiago de  Compostela e Vigo respetivamente :

 

Grupo FICA Mestra Gegè ( Fundaçao internacional de Capoeira Angola en Santiago de Compostela) :

O grupo Fica imparte en Santiago de Compostela aulas abertas para todas as idades. Ten como obxetivo preservar a orixinalidade e filosofía tanto deportiva como cultural da arte da CAPOEIRA ANGOLA a través do ensino teórico e práctico da mesma. A nivel persoal, a aprendizaxe da capoeira é un proceso de reinterpretación e reintegración do eu creativo, comprendendo  un camiño de crecemento da persoa.

A súa sede principal está na cidade de Valença (illa frente á cidade de Salvador Bahia), Brasil. Realiza un traballo de achegamento á cultura popular con nenos e adultos. En Santiago de Compostela a responsable do traballo é a profesora Cristina Olivera que comezou Capoeira no ano 1999. A profesora Cristina é nai de dous fillxs, Aquariana Afroargentina e  soteropolitana de corazón. Actualmente cursa estudos de patronaxe insustrial e deseño. Realiza entrenamentos de Capoeira na Gentalha do Pichel e na Asociación Itaca.

 

Grupo Ceca

O Centro Esportivo de Capoeira Angola ten a súa sede principal no Forte de Santo Antonio (actualmente o “Forte da Capoeira” oficializado polo goberno de Bahía) en Salvador de Bahía, onde se atopa a academia do Mestre Joao Pequeno, un espazo importantísimo para a historia da Capoeira Angola. O C.E.C.A. ramifícase en Pernambués fundado en 1987 tamén en Salvador de Bahía e dirixido polo Mestre Ciro, realizando un traballo totalmente social, no Centro Social Urbano, coa Capoeira Angola no barrio. Dende o 2003 crease un núcleo en Vigo quese atopa actualmentese na A.VV. Nosa Terra de Alcabre baixo a supervisión do Mestre Ciro e o Profesor Diego como responsable do traballo.

 

A Capoeira Angola

A capoeira é unha rica expresión cultural que foi desenvolvida no Brasil por africanos e os seus descendentes como forma de loita pola liberdade e de resistencia ao sistema escravista. Ten a súa orixe nun ritual praticado polo pobo Bantu , ao sur de Angola. Neste ritual, o N golo ( Nigolo) ou dança da Zebra, dous mozos disputan a man dunha moza a través dun xogo con movementos inspirados nos animais. A partir do N golo, a capoeira desenvolveu os seus movementos propios que están intrínsicamente relacionados á musicalidade e á filosofia base da capoeira.

A capoeira tivo e segue tendo, ao longo da historia, un papel moi importante na defensa da vida, da liberdade e dos valores, aspectos fundamentais na constitución da persoa humana.

Actualmente, a Capoeira Angola está en plena fase de expansión como forma de expresión lúdico corporal. Nembargantes, sendo orixinaria do folklore afrobrasileiro e íntimamente relacionada á supervivencia e autoestima do mesmo, a Capoeira Angola tamén mostra unha arte/loita capaz de envolver pobos do mundo enteiro.

A Capoeira Angola medra como elemento para o fortalecemento da cidadanía, dos pobos afrodescendentes do mundo enteiro, pois faise evidente a súa importancia como ferramenta para o fortalecemento da autoestima individual e colectiva. Así, a Capoeira Angola ten contribuído e pretende seguir contribuíndo na humanización dos espazos sociais urbanos.

Partindo da filosofía da Capoeira Angola e de sua matríz afrobrasileira, aparecen o corpo, a ancestralidade, a comunidade, o ritual, a oralidade e a autonomía como principios a destacar desta disciplina.

——————————————————————-

En el BateBatuke tendremos una exhibición de Capoeira Angola en el que participarán en conjunto los grupos Fica e Ceca, los dos  grupos de Capoeira Angola en Galicia situados en Santiago de Compostela y Vigo respectivamente:

 

Grupo FICA Mestra Gegè ( Fundaçao internacional de Capoeira Angola en Santiago de Compostela) :

El grupo Fica imparte en Santiago de Compostela clases abiertas para todas las edades. Tiene como objetivo preservar la originalidad y filosofía tanto deportiva como cultural del arte de la CAPOEIRA ANGOLA a través de la divulgación teórica y práctica de la misma. A nivel personal, el aprendizaje de la capoeira es un proceso de reinterpretación y reintegración del yo creativo, comprendiendo un camino de crecimiento de la persona.

Su sede principal está en la ciudad de Valença (isla frente a la ciudad de Salvador de Bahía), Brasil. Realiza un trabajo de acercamiento a la cultura popular con niños y adultos. En Santiago de Compostela la responsable del trabajo es la profesora Cristina Oliveira que comenzó Capoeira en el año 1999. La profesora Cristina es madre de dos hijxs, Aquariana Afro-Argentina y soteropolitana de corazón. Actualmente cursa estudios de patronaje industrial y diseño. Realiza entrenamientos de Capoeira en Gentalha do Pichel y en la Asociación Itaca.

 

Grupo Ceca

El Centro Esportivo de Capoeira Angola tiene su sede principal en el Forte de Santo Antonio (actualmente el “Forte da Capoeira” oficializado por el gobierno de Bahía) en Salvador de Bahía, donde se encuentra la academia del Mestre Joao Pequeno, un espacio importantísimo para la historia de la Capoeira Angola. El C.E.C.A se ramifica en Pernambués fundado en 1987 también en Salvador de Bahía y dirigido por el Mestre Ciro, realizando un trabajo totalmente social, en el Centro Social Urbano, con la Capoeira Angola en el barrio. Desde el 2003 se crea un núcleo en Vigo, se encuentra actualmente en la A.VV. Nosa Terra de Alcabre bajo la supervisión del Mestre Ciro y el profesor Diego como responsable del trabajo

Capoeira Angola

La capoeira es una rica expresión cultural que ha sido desarrollada en Brasil por africanos y sus descendientes como forma de lucha por la libertad y de resistencia al sistema esclavista. Tiene su origen en un ritual practicado por el pueblo Bantu, al sur de Angola. En este ritual, el N golo (Nigolo) o  dança da Zebra, dos jóvenes se disputan la mano de una chica a través de un  juego con movimientos inspirados en los animales. A partir del N golo, la capoeira desarrolla sus movimientos propios que están intrínsicamente relacionados a la musicalidad y a la filosofía base de la capoeira.

La capoeira tuvo y continúa teniendo, a lo largo de la historia, un papel muy importante en la defensa de la vida, de la libertad y de los valores, aspectos fundamentales en la constitución de la persona humana.

Actualmente, la Capoeira Angola está en plena fase de expansión como forma de expresión lúdico corporal. No obstante, siendo originaria del folklore afrobrasileiro e íntimamente relacionada a la supervivencia y autoestima del mismo, la Capoeira Angola también muestra un arte/lucha capaz de envolver pueblos del mundo entero.

La Capoeira Angola crece como elemento para el fortalecimiento de la ciudadanía, de los pueblos afrodescendientes del mundo entero, pues se hace evidente su importancia como herramienta para el fortalecimiento de la autoestima individual y colectiva. Así, la Capoeira Angola ha contribuído y pretende continuar contribuyendo en la humanización de los espacios sociales urbanos.

Partiendo de la filosofía de la Capoeira Angola y de su matríz afrobrasileira, aparecen el cuerpo, la ancestralidad, la comunidad, el ritual, la oralidad y la autonomía como principios a destacar de esta disciplina.

 

 

Advertisements